RI&E en ontruimingsplannen

Alle cursussen die SHO aanbiedt kunnen ook Incompany op maat worden georganiseerd. Het grote voordeel van een Incompany Training is dat deze exact wordt afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en wensen.

RI&E
Elke organisatie is volgens de Arbowet (artikel 5) verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek, dat schriftelijk wordt vastgelegd, heet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Het is een praktisch hulpmiddel om de risico's in uw bedrijf in kaart te brengen.
De RI&E bevat:
-    Arbo- en ziekteverzuimbeleid;
-    Algemene voorzieningen;
-    Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, terreinen en  BHV
-    Fysische factoren;
-    Gevaarlijke stoffen en biologische agentia;
-    Fysieke belasting;
-    Werkplekinrichting;
-    Arbeidsmiddelen;
-    Persoonlijke beschermingsmiddelen;
-    Functie-inhoud en werkdruk;
-    Werk- en rusttijden.

Op basis van de evaluatie zal er een eindrapportage inclusief een plan van aanpak worden opgesteld. Daarmee kan uw organisatie actie(s) ondernemen om de risico's te elimineren dan wel de risico's te beheersen.

Ontruimingsplan
In het ontruimingsplan, dat geheel op uw organisatie wordt afgestemd, staat exact wie wat moet doen bij een calamiteit. In het ontruimingsplan zijn tekeningen en vluchtroutes opgenomen, zodat uw werknemers/bezoekers precies weten hoe ze het gebouw zo spoedig mogelijk gecoördineerd kunnen verlaten.
Enkele punten die in het ontruimingsplan aan de orde komen:
-    Wie geeft opdracht tot ontruiming?
-    Op welke manier wordt men gewaarschuwd?
-    Waar zijn de verzamelplaatsen?
-    Wie registreert of iedereen op de verzamelplaats is?

Bij het opstellen van het ontruimingsplan wordt uitgegaan van de noodzaak tot ontruimen in diverse situaties (brand, bommelding, etc.). Eventuele extra zaken moeten in de bijlage opgenomen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan ongevalprocedures en bedrijfsspecifieke instructies. SHO stelt het ontruimingsplan op volgens de richtlijn NTA 8112.

Naast het opstellen van het ontruimingsplan levert SHO desgewenst het AutoCAD-tekenwerk van ontruimingstekeningen en vluchtrouteplattegronden. Het is bovendien mogelijk om veiligheidsinstructies en ontruimingsinstructiekaarten in elke gewenste vorm aan te leveren.

Ontruimingsoefeningen
Stel dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Dan is het van groot belang dat iemand weet hoe er zo goed en efficiënt mogelijk ontruimd kan worden. Tijdens deze training leert u of één van uw medewerkers snel en veilig ontruimen. Onze docenten bouwen de oeilijkheidsgraag tijdens deze ontruimingen langzaam op. Na elke evaluatie worden de oefeningen steeds verder toegespitst op situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen. 

Maatwerk / Incompany cursus aanvragen