fbpx

RI&E met Plan van Aanpak

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) breng je alle risico’s van jouw bedrijf of organisatie in kaart die de veiligheid, de gezondheid en/of het welzijn van jouw medewerkers bedreigen. Denk aan agressie, gevaarlijke stoffen, risicovolle machines, werkdruk en werkhouding. Het beschikbaar hebben van een actuele RI&E en Plan van Aanpak is in de Arbowet verplicht gesteld.

Opzet
De verantwoordelijke (preventie)medewerker(s) binnen jouw bedrijf wordt/worden nauw betrokken bij de uitvoering van de RI&E. Om je zo doeltreffend mogelijk te begeleiden bij de uitvoering van de RI&E en te waarborgen dat deze na afloop qua methodiek goedgekeurd kan worden, stellen wij onderstaande stappen voor.

Stap 1: Voorbereiding
Het op maat maken van de checklists, het maken van werkafspraken en het bespreken van de planning.

Stap 2: Organisatieonderzoek
Met het Arbo-organisatieonderzoek wordt de stand van zaken met betrekking tot het gevoerde Arbobeleid en de bekendheid ervan bij je medewerkers in kaart gebracht. De aanwezige arbobeleidsnotities worden opgevraagd en bekeken. Met de verantwoordelijke medewerker(s) wordt gesproken over de arbobeleidsnotities en het gevoerde arbobeleid. De bekendheid bij je medewerkers met het (Arbo)beleid wordt getoetst tijdens het gebouw- en werkplek gebonden onderzoek door het aanspreken van willekeurige medewerkers.

Stap 3: Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting
Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid om een digitale vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van je medewerkers in kaart gebracht. Hoe meer medewerkers de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het verkregen beeld zal zijn. In de vragenlijst komen onder andere de volgende thema’s aan bod: werkbeleving, werkdruk, werkstress, omgangsvormen tussen medewerkers onderling en met hun leidinggevende, ongewenste omgangsvormen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De resultaten zullen geanonimiseerd verwerkt worden in één rapportage per vestiging.

Stap 4: Gebouw- en werkplek gebonden onderzoek
In deze stap wordt door de Veiligheidskundige een rondgang gemaakt bij jouw bedrijf (alle vestigingen). De werkplekken/ruimtes waarvan gebruik gemaakt wordt, worden bekeken. Tijdens deze rondgang worden eventuele risico’s bij de verschillende functies geïnventariseerd. Denk hierbij aan risico’s met betrekking tot fysieke belasting/ergonomie, algehele orde en netheid, BHV-middelen, gebruik van arbeidsmiddelen en hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, algehele veiligheid etcetera.

Stap 5: Opstellen overall rapportage
De uitkomsten van de deelonderzoeken worden verwerkt tot een overall rapportage. In deze rapportage worden per gesignaleerd risico/knelpunt de risicoscores en de verbetermaatregelen opgenomen.

Stap 6: Plan van Aanpak
Je dient op basis van de uitgevoerde RI&E een Plan van Aanpak op te stellen waarvoor ons zusterbedrijf SBN een eerste opzet zal aanleveren.

In dit plan wordt aangegeven hoe, binnen welke termijn, en door wie de in de RI&E gesignaleerde risico’s worden opgelost. Indien knelpunten niet opgelost kunnen worden dan dient dit goed onderbouwd aangegeven te worden. Het opgestelde Plan van Aanpak wordt vervolgens voorgelegd aan de Kerndeskundige (SKO gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist), die hierover een terugkoppeling aan de opstellers geeft. Ook dien je de complete RI&E voor te leggen aan de Ondernemingsraad (OR) of aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Stap 7: Toetsen van de RI&E
In deze laatste stap wordt de RI&E en het Plan van Aanpak door onze Kerndeskundige getoetst en ontvang je een toetsingsrapportage.

Let op: deze adviesdienst bieden wij je aan in samenwerking met ons zusterbedrijf SBN, al jarenlang een betrouwbare partner op het gebied van bedrijfsveiligheid en BHV. Wil je meer over hen weten? Kijk dan eens op www.stibened.nl.

BELANGRIJK NIEUWSRegister Sociale Hygiëne

Het nieuwe Register Sociale Hygiëne gaat pas vanaf 1 juli 2023 open. U kunt nu nog niet inloggen voor herregistratie. Voor meer informatie klik hier.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.